:: ปุ๋ยเคมี ตราใบเงิน ::  
 
       
    ปุ๋ยเคมี หมายถึง ปุ๋ยที่มาจากสารประกอบอนินทรีย์ต่างๆ
หรือเป็นสารที่สังเคราะห์จากกระบวนการทางเคมีที่ให้ธาตุอาหารพืชในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ทันที
 
       
    คุณประโยชน์ของปุ๋ยเคมีตราใบเงิน

เพิ่มธาตุอาหารในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะแก่การปลูกพืช
มีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับพืช
เร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของพืช ทั้งทางราก ลำต้่น ใบดอก ผล และหัวใต้ดิน
 
   


 
 
  :: คลิกที่รูปถุงปุ๋ยเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี ::
 
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  15-15-15
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นในพืชไร่
ใช้บำรุงไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียนฯลฯ
ใช้กับพืชผัก เช่น มันเทศ กะหล่ำ หอม กระเทียม พริก ผักกาด
ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ ดาวเรือง กล้วยไม้ ฯลฯ
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  18-46-0
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมกับแม่ปุ๋ยชนิดอื่นๆ
ใช้เร่งการออกดอกในเมล็ดผล เช่น ส้ม เงาะ ทุเรียน ฯลฯ
ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นในสนามหญ้า
ใช้กับพืชตระกูลถั่ว
 
         
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  0-0-60
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้กับไม้ผล เช่น องุ่น เงาะ ส้ม น้อยหน่า มะม่วง มังคุด ยกเว้นทุเรียน
ใช้กับพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง หอม กระเทียม ผักกาดหัว ยกเว้นยาสูบ
ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมกับแม่ปุ๋ยชนิดอื่นๆ
 
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  46-0-0
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้า เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ผักต่างๆ
ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมกับแม่ปุ๋ยชนิดอื่นๆ
เพิ่มความเขียวของใบ กาบใบ และความสูงของต้น
บำรุงพืชก่อนการเก็บเกี่ยว
 
         
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  21-0-0
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้าในนาข้าว พืชไร่ พืชสวน
ใช้กับพืชผักกินใบ เพื่อให้ใบและก้านเขียว อวบ
ใช้ผสมกับแม่ปุ๋ยสูตรอื่นๆ
 
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  16-16-8
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นของข้าวในสภาพดินทราย
ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นสำหรับพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ปอ ฯลฯ
ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นสำหรับพืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำ หมอ กระเทียม
 
 
         
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  16-20-0
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นของข้าวในสภาพดินเหนียว
ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นสำหรับพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ฯลฯ
ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นสำหรับพืชผัก เช่น ผักกาด กะหล่ำ หอม กระเทียม
 
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  16-8-8
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นของข้าวในสภาพดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ที่มีธาตุโพแทชเซียมต่ำ
 
 
 
 
         
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  15-7-18
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้บำรุงต้นยางหลังเปิดกรีด ใช้ในสวนยางที่ไม่เคยปลูกพืชตระกูลถั่ว และไม่เคยใส่ปุ๋ยฟอสเฟต
 
 
 
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  13-13-21
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้บำรุงไม้ผล เช่น เงาะ ส้ม ทุเรียน มังคุด ฯลฯ
ใช้เพิ่มความหวานในพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น
ใช้กับพืชผัก เช่น ผักกาด พริก กะหล่ำ หอม กระเทียม มันฝรั่ง
 
 
         
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  29-4-18
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  ใช้บำรุงต้นยางหลังเปิดกรีด สำหรับดินทุกชนิดทั้งในเขตปลูกยางเดิมและเขตแห้งแล้ง
 
 
 
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  20-8-20
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  เป็นปุ๋ยสูตรสูงสำหรับยางพารา ใช้บำรุงต้นยางหลังเปิดกรีด ทำให้เปลือกยางหนาและนิ่มช่วยเพิ่มน้ำยาง
 
 
 
 
         
 
ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน
  20-10-12
คลิกเพื่อดูเอกสารกำกับปุ๋ยเคมี
  บำรุงต้นยางสำหรับสภาพดินทราย ตั้งแต่ปลูกจนถึงหลังต้นยางเปิดกรีด
 
 
 
     
         
:: กลับด้านบน ::
 

Copyright 2005. Granular Growth Co.,Ltd. All Rights Reserve. Email: info@granulargrowth.com
Tel. 02-448-8323-6 Fax. 02-448-8327